Exercise Tracking

Healthcare

โปรแกรมติดตามและวิเคราะห์ผลการออกกำลังกาย และการควบคุมอาหาร โดยทำการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง และวิเคราะห์เป้าหมายในการออกกำลังกายในแต่ละวันให้เหมาะสมแก่ผู้ใช้งาน